തെറ്റായദിശയിൽ ഒരു കൂറ്റൻ കപ്പൽ വന്നു അപകടത്തിലായപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

കപ്പൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു പേരാണ് ടൈറ്റാനിക് അതെ ഇന്നീ കാലത് ടെക്നോളജി എത്ര വികസിച്ചിട്ടും അതുപോലൊരു കപ്പൽ അതും അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുതന്നെ വേണം എന്നുപറയാം. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ക്രൂസ് കപ്പലുകളും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

അതുപോലെ ഒരു വലിയ കൂറ്റൻ ആദ്യമായി കടലിൽ ഇറക്കി തെറ്റായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും തുടർന്ന് ആ വലിയ കപ്പലിന് കടന്നുപോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭീമൻ ഇരുമ്പുപാലത്തിൽ തട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ധ്രിസായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Titanic is a name that comes to our mind when we hear of a ship, and no matter how advanced the technology is today, a ship like that has not been able to build a ship bigger than that. Today we can see a lot of cruise ships that travel with thousands of people on their way.

Similarly, you can see through this video the shocking calamities that occurred when a huge massive one landed in the sea for the first time and sailed in the wrong direction and then hit a giant iron bridge that the big ship could not pass through. Watch this video for that.

Leave a Comment