ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞ റോഡ്…! (വീഡിയോ)

എല്ലാവര്ക്കും ഒരു പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. യാത്രകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് ഹിമാലയം ആണെന്നായിരിക്കും ആദ്യം പറയുക. കാരണം അത്രയും സൗധര്യമുള്ളതും സാഹസികമായതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രചെയ്യാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് റൈഡർമാർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെയധികം സാഹസികത നിറഞ്ഞ ചെളിയും പാറയും നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഹരം കൊള്ളുന്ന ഒരുപാടുപേർ. എന്നാൽ അതില്നിന്നുമെല്ലാം വളരെ സാഹസികത്തനിറഞ്ഞതും അതോടൊപ്പം അപകടം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ പണിത ഒരു റോഡിലൂടെയുള്ള അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

Travelling is something that everyone likes alike. There will be no one who doesn’t like travel. If you ask me which place we want to go the most, the first thing we’ll say is the Himalayas. Because anyone wants to travel to such a beautiful and adventurous place.

So we can see a lot of off-road riders today. A lot of people who are on their way through the muddy and rocky paths that are so adventurous. But from all that you can see in this video a stunning journey along a road built through the middle of a very adventurous and dangerous sea.