മിയയുടെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വിക്രം..

ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷം 

ഒപ്പം മിയയുടെ ഭർത്താവും

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി കോബ്ര പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ