ഡ്രാഗനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ..!

എല്ലാവരും ചെറുപ്പം മുതൽ സിനിമകളിലും പലതരത്തിലുള്ള കോമിക് ബുക്കുകളിലും കണ്ടിട്ടും കെട്ടുമൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഭീകരനായ ഒരു ജീവിയായിരിക്കും ഡ്രാഗൺ. ഇവയുടെ വലിയ ശരീരം വച്ചുകൊണ്ടു പറക്കാനുള്ള കഴിവും തീ തുപ്പാനുള്ള കഴിവുമാണ് ഇവയെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

ഇത്തരം ഡ്രാഗണുകൾ പണ്ടുകാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവുമാത്രമാണ്. അവയെല്ലാം ദിനോസറുകളെ പോലെ തന്നെ വംശനാശം സംഭവിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുതന്നെ നാമാവശേഷമായി എന്നുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഡ്രാഗണുകൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഡ്രാഗനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The dragon would be a monstrous creature who had seen everyone in movies and comic books since they were young, and who was familiar with knots. What makes them different from other organisms is their ability to fly with their large bodies and the ability to spit fire.

It is only a knowledge we have heard that such dragons were alive on earth in the past. It has been said that they are as extinct as dinosaurs and have been destroyed from this earth itself. But these dragons are still alive. You can see a dragon that was found like that through this video. Watch the video.

Leave a Comment