കടലിൽനിന്നും കിട്ടിയ അപകടകാരിയായ മൽസ്യം (വീഡിയോ)

ഭൂമിയിൽ തന്നെ നാലിൽ മൂന്നു ഭാഗവും സമുദ്രങ്ങൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അതികം ജീവികൾ കാണപ്പെടുന്നതും കടലിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. കടലിനടിയെ ലോകം വളരെ മനോഹരമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമായാലും അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളായാലും ശരി വളരെയധികം ഭംഗിയാർന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്.

എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളതായിരുന്നാലും ശരി അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായ ജീവികൾ ഉള്ളതായും സമുദ്രത്തിൽ തന്നെയാണ്. സമുദ്രത്തിലെ വില്ലന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് സ്രാവുകൾ. ഇവ സമുദ്രത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളെയും ആക്രമിച്ചു ഭക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. അങ്ങനെ മീൻ പിടുത്തക്കാരുടെ ബോട്ടിൽ ഒരു അപകടകാരിയായ സ്രാവ് വന്നുപെട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Three-fourths of the earth itself is oceans. It is therefore said that the world’s most abundant organisms are found in the sea. The world is very beautiful under the sea. Whether it’s its atmosphere or the creatures that live in it, it’s a very beautiful thing.

No matter how beautiful it may be, there are even more dangerous creatures in the ocean. Sharks are a fish described as villains in the ocean. They are capable of attacking and eating all the creatures in the ocean. So you can see the shocking sight of a dangerous shark on a fisherman’s boat. Watch the video.

Leave a Comment