ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ പാലം (വീഡിയോ)

ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ വലിയ അണക്കെട്ടുകളും വലിയ വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ നിർമിതിയിൽ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഇതെല്ലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൊണ്ടും മനുഷ്യ അധ്വാനം കൊണ്ടുമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മളെയെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമായി മാറിയത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകള്കൊണ്ട് രൂപംകൊണ്ട മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുക്കൾതന്നെയാണ്.

അതിൽ നിർമിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അതികം പ്രയാസമുള്ള ഒരു നിര്മിതിയാണ് പാലങ്ങൾ. വളരെയധികം പ്രയത്നവും കഴിവും നല്ലപോലെ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാലംപണിയുമ്പോൾ വേണ്ടത്. എന്നാൽ നമ്മൾ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച തലത്തിലും പല പടുകൂറ്റൻ പാലങ്ങളും നമുക്ക് അതിശയമായി ഈ ലോകത് തലയുയർത്തി നിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും പിടികിട്ടാത്ത തരത്തിൽ ഒരു അപൂർവമായ പാലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The massive buildings, large dams and large vehicles we see today are the same thing that has surprised us in human construction. We know that all this is due to a very different talent and human labour. What surprised us all was the man-made objects formed by man’s thoughts.

Bridges are one of the most difficult structures to build on it. Building a bridge is something that requires a lot of effort and talent. But even at the level we thought we couldn’t, many massive bridges are surprisingly raising our heads in the world. Similarly, you can see a rare bridge through this video that you can never grasp despite thinking at all. Watch the video.