ഈ പത്തുകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ധനം വന്നു നിറയും

ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കന്നിമൂല. ഇവിടെ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ സാനിധ്യം ഉള്ള ഒരു മൂലയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടുവയ്ക്കുമ്പോൾ കന്നിമൂലയിൽ വരാൻ പാടില്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ കടവും പരിവട്ടവുമില്ലാതെ ജീവിക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളു.

പ്രിത്യേകിച്ചും ആദ്യം ഒരു വീടുപണിയുമ്പോൾ നോക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശുചിമുറിയും അളക്കുകളും കന്നിമൂലയിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുമാത്രം അവിടെനിന്നു മാറ്ററി സത്രപിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നുവരില്ല. മറിച് ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നപോലെ ഇത്തരം പത്തു കാര്യങ്ങൾ കൂടി തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Kannimula is an important part of the architecture of a house eattavum. Here it is a corner where Lord Ganesha is present. Therefore, when you set up a house, you have to be careful about everything that should not come to the corner of the house. But only you can live in that house without debt or misery.

The toilet and measurements are removed from the corner of the cane, which is something that prithyekich looks at when building a house first. But you may not have benefited from this alone. As Marich says in this video, ten more such things must be taken care of. Watch this video for that.