ഈ ജീവികളെ ഇന്നുതന്നെ വീട്ടിൽനിന്നും അകറ്റൂ

നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തു തന്നെ പാറ്റ, ഗൗളി(പല്ലി), ഉറുമ്പ് മുതലായ ഒരുപാട് ജീവികളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവയെല്ലാം ജീദിനകത് കാണാൻ പാടുള്ളതാണോ അന്നും ഇത് വീട്ടിൽ വരുന്നത് ആ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടോ എന്നതും എല്ലാം മിക്ക്യ ആളുകൾക്കിടയിലുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ്.

ഇത് ഗൗളിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഗൗളി ദോഷം വീട്ടിൽ വന്നു ഭവിക്കാം ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉറുമ്പുകളും വീടിനു ദോഷം വരുത്തുന്നവയുമല്ല, ചിലത് വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതെല്ലാം ജീവികൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ദാരിദ്ര്യവും കടവുമെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുമാറാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു മനസിലാക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Inside our house, we can see a lot of creatures like moths, gaulis, ants, etc., all of which are a doubt among the Mikya people whether it should be seen in the house and whether it will cause any harm to the family.

This is causing Gauli to suffer from harm at home. Similarly, all kinds of ants do not harm the house, but some bring home prosperity. But you can see through this video which creatures are at home and don’t get rid of poverty and debt. Watch the video.

Leave a Comment