അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച…! (വീഡിയോ)

പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. പ്രളയവും ഓഖിയും ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭയാനക ദുരന്തങ്ങളും നമ്മൾ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും മുന്നിൽ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എന്നത് വളരെയധികം ലോലമായ ഒന്നാണ്. അതുനകൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് ചെറിയ മുറിവും ഭൂമിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെമേൽ ആയാലും പ്രകൃതിയുടെ മേൽ ആയാലും ഇങ്ങനെ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദമെല്ലാം അവസാനം നമ്മുക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായി പ്രകൃതി തന്നെ തിരിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. അതുപലതും നമ്മൾ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും മാത്രമല്ല അത് വളെയധികം ഭയാനകവുമായിരിക്കും. അത്തരമൊരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

We have witnessed many natural disasters. We have been exposed directly and indirectly to various terrible disasters, such as floods, oki and rollovers. The surface of our earth is a very delicate one. That is why any small wound inflicted on it affects the earth greatly.

Whether it is on the earth or on nature, nature itself returns all this pressure in the end as a setback to us. Not only have we never seen or heard of it, but it’s going to be even more terrifying. That’s the kind of view you can see in this video. Watch the video.

Leave a Comment