കടലിലെ ഭീകരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി…! (വീഡിയോ)

ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അതികം ജീവികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കരയെ അപേക്ഷിച് കടലിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. കടലിനടിയെ ലോകം വളരെ മനോഹരമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമായാലും അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളായാലും ശരി വളരെയധികം ഭംഗിയാർന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്.

എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളതായിരുന്നാലും ശരി അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായ ജീവികൾ ഉള്ളതായും സമുദ്രത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ കടലിലെ ജീവികൾക്ക് ഉൾപ്പടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതും കാണാത്തതുമായ ഒരുപാട് ജീവികൾ കടലിനടിയിൽ ഉണ്ട്.
അത്തരം ഒരു പേടി തോന്നിക്കുന്ന വളരെ അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവി മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്നപോലെ കടലിലെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഒരുപേടിസ്വപ്നമായ ആ ജീവിയെ കാണാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

It can be said that the most organisms on earth are found in the sea by applying land. The world is very beautiful under the sea. Whether it’s its atmosphere or the creatures that live in it, it’s a very beautiful thing.

No matter how beautiful it may be, there are even more dangerous creatures in the ocean. Similarly, there are many creatures under the sea that we have seen and haven’t seen that pose a danger even to humans, including the creatures of the sea.
Watch this video to see that very dangerous creature that is such a fear, a nightmare for all creatures in the sea, as for humans.

Leave a Comment