ഒരു ഭീകരജീവിയെ പിടികൂടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…! (വീഡിയോ)

ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ആമസോൺ വനന്തരങ്ങൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാത്തതരത്തിലുള്ള വലുതും ചെറുതുമായ ഒട്ടേറെ ജീവികൾ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പലതും നമ്മുടെ ജീവനുതന്നെ ഭീക്ഷണിയായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ജീവികളാണ് എന്നുതന്നെ പറയാം.

അനകോണ്ട പോലുള്ള വലിയ ഭീകരന്മാരായിട്ടുള്ള പാമ്പുകൾ ഉള്പടെയുള്ളവയുടെ സഹവാസ കേന്ദ്രമാണ് അത്തരത്തില്ല കാടുകൾ. പാമ്പുകൾ മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ മോൺസ്റ്റർ മത്സ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഇവിടെനിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഭീകരൻ മൽസ്യത്തിലെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Amazon forests are an area known as the repository of biodiversity. There are many large and small creatures living here that we don’t see. Many of them are creatures that are cowardly to our lives.

Such forests are home to large terrorist snakes like Anaconda. Not only snakes but many monster fish and animals have been found here. You can see the shocking sight that happened later when a terrorist like that tried to catch him in Malsyam. Watch this video for that.