പുലി ആയാലും, സിംഹം ആയാലും, കുരങ്ങനോട് കളിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ

കുരങ്ങാനെയും, പുലിയെയും കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഒരിക്കൽ എങ്കിലും മൃഗശാലകളിൽ ഇത്തരം ജീവികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളിൽ പലരെയും അല്ബുധപെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ള ജീവിയാണ് കുരങ്ങൻ.

എപ്പോഴാണ് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതെ സമയം വളരെ അതികം ശക്തിശാലിയായ ഒരു മൃഗമാണ് പുലി. ഇവ രണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ? പലർക്കും അറിയില്ല. ശക്തിയാണോ, ബുദ്ധിയാണോ ജയിക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുനോക്കു..

English Summary:- There will be no one who will not see the monkey or the tiger. You may not have seen these creatures in zoos at least once. A monkey is a creature that has a tendency to affect many of us. I can’t tell you when you’ll do it. At the same time, the tiger is a very powerful animal. what happens if the two meet? Many people don’t know. Watch the video as to whether power or intelligence is needed to win…

Leave a Comment