ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്….!

പണ്ട് പ്രായമായവർക്ക് മാത്രം ബാധിച്ചിരുന്ന, എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കൊളസ്‌ട്രോൾ. കൊളസ്‌ട്രോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ശരിയല്ലാത്ത ക്രമരഹിതവും ആൻഹെല്ത്തിയുമായിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇത് രക്തക്കുഴലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ശരീരാവയവങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള രക്തത്തിന്റെ പ്രവാഹം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേക്കാം. മാത്രമല്ല ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ
അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അത് അവർതന്നെ അറിയാതെ ഒരു സൈലന്റ് അറ്റാക്കിനു വഴിവച്ചേക്കാം. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും എന്തെല്ലാമാണ് എന്നറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Cholesterol has become an illness that was once only affected by the elderly, but today it is also seen in children. Cholesterol enters our body from the irregular, anhealthy diet we eat. It accumulates in the blood vessel and interferes with the flow of blood to the organs.

This could lead us to a major problem that can happen until death, such as a stroke heart attack. Moreover, this heart attack is now more common in young people. Without noticing its symptoms
If you ignore it. It may lead to a silent attack without their own knowledge. Watch this video in its entirety to see what its symptoms and remedies are.