ജീവന്റെ വില അറിയാവുന്നവർ ആരും ഇത് കാണാതെ പോകല്ലേ..

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാം വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അണ്ണാൻ. അണ്ണാര കണ്ണൻ. പലരും പല പേരാണ് ഈ ജീവിയെ വിളിക്കുന്നത് എങ്കിലും. എല്ലാവര്ക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ജീവികളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നവരും ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഈ പോലീസുകാരൻ അണ്ണനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ.. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നും കരുതിയ വെള്ള നിറത്തിൽ ഉള്ള അണ്ണാനെ ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകാൻ സഹായിച്ച നല്ല മനസ്സിനുടമ. അദ്ദേഹം അന്നേ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ.. വീഡിയോ

Squirrels are a creature that sees a lot of everything in our country. Annara Kannan. Although many people call this creature by many names. It’s a creature that everyone loves. There are also home breeders of such creatures in our Kerala. But here you see this policeman doing the squirrel. The good-hearted man who helped the white squirrel, who had always thought he had lost his life, give back his life. See what he’s doing to get his life back that day. Video

Leave a Comment