ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയമനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

പണ്ടുകാലത് നമ്മൾ ഫാന്റസി സിനിമകളിലും കഥകളിലുമെല്ലാം ചെറിയ മനുഷ്യനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മനുഷ്യൻ എന്നുപറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയെല്ലാം കൈപ്പത്തിയുടെ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ ഈ കഥാപാത്രം സിനിമയിലും കഥകളിലും മാത്രമേ നിലനിക്കുന്നുള്ളു എന്നാണ് കരുതിയതെങ്കിൽ തെറ്റി.

നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണ് കുഴിച്ചു പൈലിങ് പ്രവർത്തനനാൽ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള നിധികളും കണ്ടെടുത്തതായി ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മണ്ണുകുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം കിട്ടിയത് എല്ലാവരെയും വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ആ കാഴ്ച കാണാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

In the old days, we’ve heard of little man in fantasy movies and stories. A man only the size of our palms when we say little man. But it was wrong to think that this character exists only in films and stories.

We have heard a lot of news that we have dug up soil from various construction sites and recovered a variety of treasures during the piling operation. Similarly, everyone was surprised to find the skeleton of a small man unexpectedly in the midst of excavating the soil. Watch this video to see that view.

Leave a Comment