തന്റെ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കുരങ്ങൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ..

മനുഷ്യനായാലും, കുരങ്ങാനായാലും തന്റെ കുഞ്ഞിനേക്കാൾ വലുതായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒന്നാണ് തന്റെ കുഞ്ഞ്. ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കുരങ്ങൻ തന്റെ കുഞ്ഞ് മരണ പെട്ടപ്പോൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇത്. ഒരാളുടെ മരണം നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ആയാൽ പോലും വളരെ അധികം വേദനകരമായ ഒന്നാണ്. കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന കാഴ്ച..

English Summary:- No one is bigger than his baby, whether human or monkey. Similarly, his baby is one of the most important in a mother’s life. Here’s a monkey who did what his baby did when he died. This is a scene that has been on the trending list on social media for the past few days. One’s death is very painful even if we are human beings. Eye-catching sight…