പലർക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യം ഇതാ വെളുപ്പെടുത്തുന്നു

നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റോബിൻഹുഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന താന്യ ഭിലിനെക്കുറിച്ചാണ്. രാജ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നായകനും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നായകനുമായ താന്യ മാമാ ഭിൽ. ദാരിദ്ര്യ-സമൃദ്ധിയുടെ വേർതിരിവ് നീക്കംചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ തലത്തിലും ശ്രമിച്ചു, അങ്ങനെ വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാവരുടെയും മാതൃ അമ്മാവനായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു. മമ്മയുടെ വിലാസം വളരെ ജനപ്രിയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, ഓരോ ഭിലും ഇപ്പോഴും തന്നെ മാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീര്യവും അദൃശ്യമായ ധൈര്യവും താന്തിയ ടോപ്പിനെ ആകർഷിക്കുകയും താന്യയെ ഗറില്ലാ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണത്തിനും വിദേശ ഇടപെടലിനുമെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ മിശിഹായി ഉയർന്നു. അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊള്ളയടിക്കുകയും ദരിദ്രരുടെ വിശപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു.ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചതോടെ പിന്നീട് ആ വഴിയിൽ വളരെ അധികം ട്രെയിൻ ആക്‌സിഡന്റ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- We are talking about Tanya Bhil, also known as the Indian Robinhood. Tanya Mama Bhil, the hero of national freedom and hero of the tribes. He tried at every level to remove the distinction of poverty-prosperity, thus becoming known as the maternal uncle of all, big and small. Mama’s address has become so popular that every bhil still prides herself on being called Mama