മലമ്പാമ്പ് ഇരവിഴുങ്ങികഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…!(വീഡിയോ)

ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പുകൾ. കാരണം ഇവയുടെ മുന്നിൽ എത്രവലിയ മൃഗമോ മനുഷ്യരോ വന്നാൽ പോലും ഇവയുടെ വിഷം കൊണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ്. പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒന്നാണ് മലമ്പാമ്പ്.

ഇവ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുപെട്ട അതിന്റെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ എത്രവലിയ ജീവിയായാലും അതിനെ ഇരയാകുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മലമ്പാമ്പ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവിയെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങി കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ മലമ്പാമ്പിന് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Snakes are one of the most feared creatures on earth. Because no matter how big an animal or human being comes before them, they can be subdued by their poison. Python is one of the most dangerous snakes.

They are vulnerable to any creature that comes before it during hungry times, no matter how big it is than its body. So you can see the shocking footage of a python that happened to the python just after it swallowed an even bigger creature alive. Watch this video for that.

Leave a Comment