നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിലിന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണോ, എങ്കിൽ…!

നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അതിന്റെതായ പ്രിത്യേക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് വീടിന്റെ വാസ്തു നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആണ് വീടിന്റെ ശുചിമുറിയും അലക്കുകല്ലു പോലും വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ നിന്നും മാറി മറ്റു ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്.

അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിന്റെ സ്ഥാനവും. ഇത് ശരിയായ സ്ഥാനത്താണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടം കേറി മുടിയാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാനവാതിൽ വച്ചിരിക്കുന്നിടം ശരിയാണോ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ദിശയിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമനസിലാക്കാം. വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

The architecture of the house is determined by the arrangement of its own privileges for each part of our house, so that even the toilet and laundry stone of the house should be placed away from the canny corner of the house and placed in other places.

Similarly important is the location of the main door of the house. If it’s in the right position, the chances of borrowing in your house are very high. You can see through this video whether the main door of your house is correct or in which direction it should be set aside. Watch the video in its entirety.

Leave a Comment