ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വിമാന അപകടം…! (വീഡിയോ)

വളരെയധികം കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒരു വാഹനമാണ് വീമാനങ്ങൾ. ഒരു തവണയെങ്കിലും വീമാനത്തിൽ കയറി യാത്രചെയ്യണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയാം. അത്രയും അധികം കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത്. മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം ഒട്ടേറെ അപകടങ്ങളും ഈ വീമാനങ്ങൾ വരുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിമാനം പ്രിത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാലാവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾകൊണ്ടോ വിമാനത്തിന്‌വന്ന തകരാറുകൾ മൂലമോ ആകാം. അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വിമാനം എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് നടത്തേണ്ടിവന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The dimensions are a very curious vehicle. It can be said that there will be no one who does not want to travel in the sky at least once. It’s something so fascinating. Moreover, these dangers have caused many accidents.

We’ve seen the plane land in a pre-preticsituation. It could be due to changes in the weather or faults caused by the plane. So you can see the shocking sight of an unexpected plane when it had to make an emergency landing through this video. Watch this video for that.

Leave a Comment