ചൂൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഈ ദിക്കിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അതിന്റെതായ പ്രിത്യേക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് വീടിന്റെ വാസ്തു നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആണ് വീടിന്റെ ശുചിമുറിയും അലക്കുകല്ലു പോലും വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ നിന്നും മാറി മറ്റു ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാവരും പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആരും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ചൂൽ ഒരു വീടിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ വയ്ക്കണം എന്ന്. നിങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ആണ് ഇത്രനാളും നിങ്ങൾ ചൂൽ വച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബം മുടിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചൂൽ വയ്‌ക്കേണ്ട ഉചിത സ്ഥാനം ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു മനസിലാക്കാം. വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The architecture of the house is determined by the arrangement of its own privileges for each part of our house, so that even the toilet and laundry stone of the house should be placed away from the canny corner of the house and placed in other places.

All these things are generally noticed, but it was something that no one had ever noticed in which corner of a house the broom should be placed. If you’ve put a broom all this time as you see in this video, your family will be in a state of dispersal in your house. So you can see in this video what is the right place to broom. Watch the video in its entirety.

Leave a Comment