ഉത്സവത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്..(വീഡിയോ)

ആനകൾ അപകടകരമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആനകൾ മുതൽ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആളുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയ നിരവധി ആനകളെ നമ്മൾ കടന്നിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ പലരും പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാതെ നിൽകുമ്പോൾ ആന ചെയ്തത് കണ്ടോ… ആന പുറത്ത് ഇരുന്ന മൂന്ന് പേരെയും പേടിച്ചു വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാപ്പാൻ ആനയെ ശാന്തനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നദ് എങ്കിലും സാധിക്കുന്നില്ല.. പിനീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ.. വീഡിയോ


English Summary:- Many incidents of elephants behaving in a dangerous manner are becoming a buzzword on social media today. From elephants coming home from the forest, we have crossed many elephants that have become a threat to people in festive fields. But when many people are not expecting, see what the elephant did… The elephant was trembling with fear of the three men sitting outside. Papan tries to calm the elephant down, but he can’t. Look at what happened to Pinit.

Leave a Comment