ഈ നായ ചെയ്തുഅതുകണ്ടാൽ ഞെട്ടും…! (വീഡിയോ)

മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ ഉള്ള ഒരു വളർത്തു മൃഗമാണ് നായകൾ. സ്നേഹം കൊടുത്താൽ അത് അതുപോലെ തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരേ ഒരു വർഗം നായ ആണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നായകളെ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർത്താനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഇവയെ എത്രയോളം സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നായയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല വീട്ടിലെ ഒരു കുടുംബങ്ങത്തെ പോലെയാവുന്ന ഒരേ ഒരു മൃഗം നായയാണെന്നും പറയാം. അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ ഇത് വളരെയധികം വിചിത്രമായി പോയെന്നുമാത്രം. സ്വന്തം യജമാനൻ മരിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ ശവക്കല്ലറ മാന്തിനോക്കുന്ന നായയുടെ അപൂർവ കാഴച. ഇത് കണ്ട നാട്ടുക്കൽ അമ്പരന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ….! ശേഷം സംഭവിച്ച ദ്രിശ്യങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Dogs are a pet in the homes of Mikya people. If you give love, you can say that the dog is the only class that gives it back. That’s why dogs are chosen to be reared the most by people from other organisms.

How much love they love and more love people who love it get from the dog. Moreover, the dog is the only animal that looks like a family in the house. A perfect example of that is what you can see in this video. But it’s just that it’s gone too strange. A rare scar of a dog scratching his grave when his master died. When he got there, he was stunned to see this….! Look at the evils that followed.