ഇത്രക്ക് പ്രശ്നക്കാരനാണോ നായ..? (വീഡിയോ)

നായയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് പല വീടുകളുടെയും ഗെയ്റ്റിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല.. ഇതഃരം ബോർഡുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ കള്ളന്മാർ വീടുകളിൽ കയറാൻ കുറച്ച് ഭയപ്പെടും. എന്നാൽ ബോർഡ് വയ്ക്കാത്ത വീടുകളിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ.

മോഷണത്തിനായി എത്തിയ സങ്കത്തിന് നായ കൊടുത്ത മുട്ടൻ പണി. നായയുണ്ട് എന്നറിയാതെ മോഷണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്, പിനീട് സംഭവിച്ചത് രസകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.. കള്ളമാരെ വീട്ടിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ നല്ലയിനം അനായകളെ വാങ്ങിക്കു.. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പെറ്റ്സിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.. ഹായ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വാറിയം.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

There’s no one who’s never seen the dog sign on the gate of many houses. If you see these boards, the thieves will be a little afraid to enter their homes. But what will happen in houses that don’t have a board?

The dog knocked on Sankar, who had come for the theft. It was an interesting moment when Pinit tried to steal without knowing there was a dog. Watch the video. Buy good dogs to keep thieves out of the house. Pets are delivered everywhere in Kerala at a low cost. Hi Pets and Aquarium…