ഒരുകൂട്ടം മൂർഖൻപാമ്പുകളെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…!

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ പാമ്പുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആളൊഴിഞ്ഞ വീടുകളിലും പര്നമ്പുകളിലുമാണ്. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാടുപിടിച്ച പറമ്പുകളിലും മറ്റുമായി കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണ് അണലി, മൂർഖൻ, ചേര എന്നിവയെല്ലാം. ഇതിൽ അണലി എന്നാൽ പാമ്പുമാത്രമാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്.

ബാക്കിയെല്ലാ പാമ്പുകളും മുട്ടയിട്ടു അത് വിരിയിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വിരിയിക്കാൻ അവർ ആൾ അനക്കം ഇല്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അങ്ങനെ ആളനക്കമില്ലാത്ത പറമ്പുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽനിന്നുമെല്ലാം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം മൂർഖൻപാമ്പുകളെ തുറന്നുവിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Most snakes can be seen in our country in secluded houses and mountains. Vipers, cobras and chera are the kind of snakes that are commonly seen in the forested fields of our country. In this, viper means only snake giving birth.

All the rest of the snakes lay eggs and hatch them to make the children. To hatch children like this, they choose empty spaces where the person is not moving. So you can see the shocking sight of a group of cobras found in unoccupied fields and houses. Watch the video.

Leave a Comment