കാട്ടിലെ അപകടകാരിയായ മൃഗത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…!

കാട്ടിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് പുലി. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെ വേഗത്തിൽ ഇരകളെ ഓടിച്ചു പിടിച്ചു ഭക്ഷണമാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സമർത്ഥമായ മൃഗം തന്നെയാണ് പുലികൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയെ വളരെയധികം ഭയക്കേണ്ട ഒന്നുതന്നെയാണ്.

സാധാരണ പുലികൾ മാൻ കാട്ടുപോത്ത് പോലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേട്ടയാടി ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അപകടകാരിയായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആ മൃഗം ഇല്ലാത്ത തക്കം നോക്കി വേട്ടയാടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പുലി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ പുലിക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ആ ദിർശ്യങ്ങൾ കാണാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The tiger is one of the most dangerous animals in the wild. Tigers are a very clever animal that chases and feeds its prey very quickly than other animals. Therefore, they are something to be afraid of.

Common tigers hunt and feed the chicks of animals like deer bison, but you can see in this video the shocking sight of a tiger trying to hunt down the baby of an even more dangerous animal by looking at the animal-free parrot. Watch this video in its entirety to see those dirhas.

Leave a Comment