കോടികൾ വിലയുള്ള ഒരു എട്ടുകാലി…! (വീഡിയോ)

എട്ടുകാലികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഓടിവരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും സ്പൈഡർ മാൻ. ഇത് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറ്റുകളിയെ കാണുമ്പോൾ ആരും അത്ര ഭയപെടാറില്ല. എന്നാൽ ഇവയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള എട്ടുകാലികളും ഉണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് എട്ടുകാലിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഭയം നല്ലതാണു. സാധാരണ ഇവ കറുത്തതോ ബ്രൗൺ കളറുകളിലോ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾക്കുള്ളി കാണപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കാണുമ്പോൾത്തന്നെ കൗതുകം നിറഞ്ഞതും മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള എട്ടുകാലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു എട്ടുകാലിയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Spider-Man will be a character who comes running to our memory when we say spiders. Since it’s a superhero character, no one is so afraid when they see the game. But they also have the most poisonous spiders in the world.

So a little fear is good when you see a spider. They are usually found only in black or brown colors inside our homes. But you can see the footage from this video when you find a spider that is not only fascinating but also described as the most poisonous spider in the world. Watch this video for that.

Leave a Comment