അടച്ചിട്ട മുറിയിൽനിന്നും ഒരുകൂട്ടം പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളിലും മറ്റുമായി ആൾ അനക്കം ഇല്ലാത്ത കുറെ മുക്കിലും മൂലയിലുമായി പലതരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെയും പിടികൂടുന്നനത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാടുപിടിച്ച പറമ്പുകളിലും മറ്റുമായി കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണ് അണലി, മൂർഖൻ, ചേര എന്നിവയെല്ലാം. ഇതിൽ അണലി എന്നാൽ പാമ്പുമാത്രമാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്.

ബാക്കിയെല്ലാ പാമ്പുകളും മുട്ടയിട്ടു അത് വിരിയിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വിരിയിക്കാൻ അവർ ആൾ അനക്കം ഇല്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നാൽ പൊതുവെ കാടുകളിലും ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒന്നും കണ്ടുവരാത്ത മലമ്പാമ്പുകൾ ഒരു അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ പെറ്റു പെരുകി നിറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

We have seen a variety of snakes captured in closed houses and other places in a few unmoved nooks and corners. Vipers, cobras and chera are the kind of snakes that are commonly seen in the forested fields of our country. In this, viper means only snake giving birth.

All the rest of the snakes lay eggs and hatch them to make the children. To hatch children like this, they choose empty spaces where the person is not moving. But you can see in this video the shocking events that occurred when the pythons, which generally saw nothing in the forests and residential areas, tried to capture a closed room when the petu multiplied. Let’s see through this video for that.

Leave a Comment