ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടമേറിയ ജോലി..!

ഇന്ന് ഈ ലോകത്തു ജീവിച്ചുപോകുന്നതിനായി പല ജോലിയുമെടുത്ത ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പലരും. അത് എത്ര റിസ്ക് ഉള്ളതായാലും കുടുംബം പട്ടിണിയില്ലാതെ നിലനിന്നു പോകാൻ ഏതു മടിയും കൂടാതെ ആ ജോലികളിൽ ഏർപെടുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും. അതിൽ ഇലക്ടിക്കൽ ജോലി ചയ്യുന്നവരും ഖനികളിലും, ഉയർന്ന ടവറിന്റെ മുകളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുമായിരിക്കും ഏറ്റവുംകൂടുതൽ റിസ്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലെ വൈത്യുതപരമായ തകരാറുകൾ തീർക്കാൻ ഒരു പത്തുനില കെട്ടിടത്തിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ കേറി ജോലിചെയ്യുന്നവരുടെ വിഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്തന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം അപകടമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Many people today live in many jobs to live in this world. No matter how risky it is, everyone will be involved in those tasks without any hesitation in leaving the family without hunger. The highest risk is felt in electrical workers, mines and people working at the top of a high tower.

We’ve seen videos of people working higher than a ten-storey building to clear up the skilled faults in the big cities. That’s why you can see people working in a situation that’s more dangerous than that with this video. Watch the video.

Leave a Comment