പാമ്പുമഴ പെയ്തപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…! (വീഡിയോ)

വര്ഷക്കാലത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന മാസമാണ് ജൂൺ ജൂലായ് മാസങ്ങൾ ഇത് മലയാള മാസത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടവം പാതി പിന്നിട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയായിരിക്കും എന്നാണ് ചൊല്ല്. വിരസതയില്ലാതെ വലിയ അളവിൽ മഴ പെയ്യുന്ന മാസങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്.

പലതരത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റൽ മഴ കോരിചൊരിയുന്നമഴ എന്നിങ്ങനെ എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആലിപ്പഴ വർഷവും മൽസ്യ വർഷവുമെല്ലാം. എന്നാൽ ഈ മൽസ്യവർഷം എന്നത് വളരെയധികം അപൂർവം നിറഞ്ഞ ഒന്നുതന്നയാണ് എന്നുപറയാം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ പാമ്പു പോലെ കുറെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മഴയോടൊപ്പം വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടാൽ അംബരന്നുപോകും. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

June and July are the month of the year, and if it is described as the figures of the Malayalam month, it will be raining there halfway through the middle of the season. The months of heavy rain without boredom pass.

We’ve seen rain in various ways. Drizzle rain, pouring rain, but one of the rarest of all this is the hail storm and the malsya year. But this year is a very rare one. But when a few shocking events came with the rain, like a snake different from all that, it would be a shock to see what had happened. Watch the video.