പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക മരണം വരെ സംഭവിക്കാം

പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും.പെട്ടന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകാൻ കഴിക്കുന്നതാണ് പ്രഷർ കുക്കർ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം.ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഗ്യാസ് ചിലവ് ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാകും.ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് കുക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുക്കർ ഉള്ളിലെ താപനില ഉയർത്തുന്നു, വേഗത്തിൽ നീരാവി ഉയർത്താനും അതിലൂടെ പെട്ടന്ന് പാചകം ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു.പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചു ഭക്ഷണം പാകം ചെയുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്.പരമ്പരാഗതമായി പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം വേവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോഷകാഹാരം കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടുതൽ സമയം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിൽ തയ്യാറാകാം. ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പാചക സമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനർത്ഥം അവയുടെ നിറവും സ്വാദും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ അളവിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നീരാവിയായോ ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണത്തിലെ ധാതുക്കളും വിറ്റാമിനുകളും.

ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധികണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വരാതെ നോകാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.