ഓവർ ലോഡ് കയറ്റി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്….! (വീഡിയോ)

നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങൾ മൂലമാണ് എന്ന് പണ്ടത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെയും അശ്രദ്ധമൂലമോ അമിതാവേശം മൂലമോ സംഭവിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ അശ്രദ്ധമൂലം ഒരുപാട് നടുക്കുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാവേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്.

അതുപോലെ താങ്ങാവുന്നതിലും അതികം ലോഡ് കയറ്റി വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചുപോവുമ്പോൾ ഉണ്ടായ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഒരു ചരക്കു ലോറി താങ്ങാവുന്നതിലും അതികം ചരക്കുകയറ്റി ഓടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

We’ve seen a variety of accidents. Old figures suggest that most people in the world die due to road accidents. All of this is only caused by everyone’s carelessness or extravagance. Similarly, they have witnessed many shocking accidents due to negligence of the road journey.

Similarly, in the past, we have heard of a variety of accidents when vehicles are loaded and driven more than affordable. Similarly, you can see in this video the shocking accident that occurred when a freight lorry tried to drive more than it could afford. Watch this video for that.