പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് 20000/-രൂപ സ്കോളർഷിപ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

വിദേശത്ത് അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ, ഹൗസ് ഡ്രൈവർമാർ, വീട്ടുജോലിക്കാർ എന്നീ നിലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ആയ ഇസിആർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എൻആർകെക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രവാസി സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് വഴിയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ് ലഭിക്കുന്നത് . 20000 രൂപയാണ് NRK യുടെ പരമാവധി രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ നേടിയ മാർക്കിന്റെ ശതമാനത്തിന്റെയോ ഗ്രേഡിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്.

 

 

കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകളുടെ അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാത്രമേ പ്രവാസി സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളൂ. കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോറം, നിർദ്ദേശിച്ച രേഖകൾ സഹിതം ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, നോർക്ക റൂട്ട്‌സ്, ഒരു ലക്ഷം രൂപായയിൽ താഴെ ആവണം വാർഷിക വരുമാനം ,അവർക്ക് മാത്രം ആണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ് ലഭിക്കുകയുള്ളു , ഓൺലൈൻ വഴി ആണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളു ,