മൃഗശാലയിൽനിന്നും ചാടിപ്പോയ കുരങ്ങുകൾ ചെയ്‌തതുകണ്ടാൽ ഞെട്ടും(വീഡിയോ)

മൃഗശാലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് കുരങ്ങന്മാർ. എന്നാൽ ഇവർ സ്വതന്ത്രമായി നടന്നിരുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാവും അടച്ചിട്ട അതായത് മൃഗശാലകളിൽ നിന്നും പുറത്തുചാടിയാൽ. മനുഷ്യന്റെ പൂർവികർ എന്ന് ശാസ്ത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് കുരങ്ങന്മാർ. അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസുകൾ മുതൽ കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ഉള്ളതുതന്നെയാണ്.
മാണ്.

മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നപോലെ അവചെയ്യുകയും മനുഷ്യന്മാർ തിന്നുന്ന എന്നതും അവയും തിന്നുന്നതുമെല്ലാം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും ചാടി വന്നു ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയ ഒരു കൂട്ടം കുരങ്ങന്മാർ ചെയ്തുവയ്ക്കുന്ന അപകടകരമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Monkeys are an animal that is seen alike in the zoo’s tourist attractions. But they can be more dangerous than they were walking freely, such as jumping out of closed zoos. Monkeys are an animal that science refers to as human ancestors. It’s exactly what we’ve heard and studied since small classes.
That’s it.

He has seen them as men do, and what mankind eat, and what they eat, directly and indirectly. So you can see the dangerous sights of a group of monkeys who jumped out of the zoo and reached the settlements. Watch this video for that.

Leave a Comment