ഈ കുരങ്ങാമർ ചെയ്യന്നതുകണ്ടാൽ അത്ഭുതപെട്ടുപോകും…! (വീഡിയോ)

മനുഷ്യന്റെ പൂർവികർ എന്ന് ശാസ്ത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് കുരങ്ങന്മാർ. അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസുകൾ മുതൽ കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ഉള്ളതുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വനാന്തരങ്ങളിലും മറ്റും യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയ കുരങ്ങന്മാരെ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്.

മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നപോലെ അവചെയ്യുകയും മനുഷ്യന്മാർ തിന്നുന്ന എന്നതും അവയും തിന്നുന്നതുമെല്ലാം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുരങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്തരം മനുഷ്യന്മാരെ വരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുരങ്ങുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയിലൂടെ കാണാം. കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Monkeys are an animal that science refers to as human ancestors. It’s exactly what we’ve heard and studied since small classes. It is therefore natural that today, when we travel in the forests and so on, we have come to see monkeys with human characteristics.

He has seen them as men do, and what mankind eat, and what they eat, directly and indirectly. Similarly, you may not have seen monkeys doing things that surprise us so much. You can see monkeys in this video who do things reminiscent of such men. See.