സിംഹത്തെ തേനീച്ച ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളതും മാത്രമല്ല കാട്ടിലെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു മൃഗമാണ് സിംഹം. ഇവ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെയധികം അപകടകാരികളും ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിസ്വപ്നം ആണ് ഈ മൃഗം. ഇവ ഇരയെ പതുങ്ങി ഇരുന്നു ആക്രമിച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സമർഥ്യമുള്ളവരാണ്.

സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും പെട്ടുപോയാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താവുമെന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു. അത് ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ ആയാലും മനുഷ്യർ ആയാലും. എന്നാൽ അതി ഭീകരനായ ഒരു സിംഹത്തിനു തേനീച്ചകളുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടിവന്നത് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ. എന്നാൽ അത്തരമൊരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The lion is one of the most powerful in the wild and referred to as the king of the forest. They are also highly dangerous than other animals. So this animal is a nightmare for other animals. They are very good at attacking and eating prey.

If someone is caught unawares in front of a lion, one can only guess what will happen to them. Whether it’s animals or humans now. But have you ever wondered what it would be like for a terrible lion to face bees attack. But you can see such a view through this video. Watch the video.