ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുംവലിയ ട്രക്ക് അപകടംനിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ പോയപ്പോൾ..!

വലിയ വലിയ ചരക്കുകളും റോഡിലൂടെ ഓടിച്ചുപോകാൻ പറ്റാത്ത വലിയ വാഹനങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ട്രക്കുകൾ. ട്രക്കുകൾ എന്നും നമ്മളെ വളരെയധികം വിശ്വമായ പെടുത്തിയ ഒന്നുതന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് റോഡിലൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന ബൈക്കുകളും കാറുകളുമെല്ലാം ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനുമുന്നെ തന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തുനിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾവഴി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഈ ട്രാക്കുകളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ളതും വളരെയധികം ഭാരം ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയുന്നവയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രക്കുകൾക്ക് സുഗമമായ പാതയിലൂടെ തന്നെ ഓടിച്ചുപോകുന്നതിനു വളരെയധികം പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ മരം മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ട്രക്ക് ഒരു അപകടം നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ പോയപ്പോൾ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും. ആ കാഴ്ചകാണാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Trucks are a vehicle that can carry large goods and large vehicles that cannot be driven along the road. Trucks are the same thing that has always made us very loyal. Because the bikes and cars we drive along the road today are imported from each country and transported to other states through the states before we test them.

So they are larger than we expect and can weigh a lot more. But such trucks can be very difficult to drive along a smooth path. But in this video, the world’s longest truck that cuts down trees is shocked to see what happened next when it went down a dangerous path. Watch this video to see that view.