ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ പാമ്പ്…! (വീഡിയോ)

പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകാരിയും ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതുമായ ഒരു ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവര്ക്കും ഒരു ഉത്തരമേ ഉണ്ടാകു അത് രാജവെമ്പാല എന്നായിരിക്കും. ഇതിന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടാൽ ഏത് വലിയ ജീവിയായാലും അതിന്റെ വിഷം ഉപയോഗിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു ആനയെവരെ കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അത്രയും അപകടകാരിയായ ഒരു പാമ്പാണ് ഇത്.

എന്നാൽ വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജവെമ്പാലയെക്കാൾ വലുത് പെരുമ്പാമ്പ് അനാക്കോണ്ട എന്നീ പാമ്പുകൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ രാജവെമ്പാലയെപോലെ ഉഗ്രവിഷവും പെരുമ്പാമ്പിനെപോലെ വലുപ്പമുള്ള ശരീരവും എല്ലാംകൊണ്ടും അപകടകാരിയായ ഒരു പാമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

If you ask me which is the most dangerous and most poisonous of snakes, everyone will have an answer, rajavempala. In front of this, any large creature can be subdued with its poison. Rajavempala’s poison can help you get up to two elephants. It’s such a dangerous snake.

But when you look at the size, it can be said that the snakes dragon anaconda are bigger than Rajavempala. But you can see a dangerous snake with a body as poisonous as Rajavempala and a body as big as a dragon. Watch this video for that.

Leave a Comment