വലിയ ഒരു മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…! (വീഡിയോ)

ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പുകൾ. കാരണം ഇവയുടെ മുന്നിൽ എത്രവലിയ മൃഗമോ മനുഷ്യരോ വന്നാൽ പോലും ഇവയുടെ വിഷം കൊണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ്. പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒന്നാണ് മലമ്പാമ്പ്.

ഇവ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത് അതിനെ മുന്നിൽ കണ്ട ജീവനുള്ള എന്തിനെയും ഇടയാക്കും അത് അതിന്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള എന്തായാലും ശരി. അത്രയധികം അപകടകാരിയാണ് ഈ മലമ്പാമ്പുകൾ. എന്നാൽ സാധാരണ മലമ്പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മലമ്പാമ്പിനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തി പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Snakes are one of the most feared creatures on earth. Because no matter how big an animal or human being comes before them, they can be subdued by their poison. Python is one of the most dangerous snakes.

The time when they’re hungry can lead to anything alive that’s seen in front of it, and it’s twice the size of its body. These pythons are so dangerous. But you can see through this video the sight that happened when you unexpectedly discovered and tried to capture one of the largest pythons in common pythons. Watch the video for that.

Leave a Comment