തലയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടകം അത്ഭുതക്കാഴ്ച…!(വീഡിയോ)

ഈ ഭൂമിയിൽ ദശകോടിക്കണക്കിനു ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള ജീവികളെയും അവയുടെ വ്യതിയാനങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതില്നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പലതരത്തിലുള്ള അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായവരാണ് നമ്മൾ. മിന്നാമിനുങ്ങും ജെല്ലി ഫിഷ് പോലെ ഒട്ടനവധി നമ്മുടെ കണ്ണിനെ അവസ്മരണീയമാക്കും വിധത്തിലുള്ള പല ജീവികളും ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.

മരുഭൂമിയിൽ മാത്രം സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഒട്ടകം. ഇവയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. ഒരു തവണ ഇവ വെള്ളം കുടിച്ചു സംഭരിച്ചാൽ ഒരുപാട് വര്ഷങ്ങളോളം വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത്രയും ചൂടിൽ കഴിയാൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത്ര സവിശേഷതയുള്ള ഒരു ജീവിയായ ഒട്ടകത്തിന്റെ തലയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യതിയാനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരമൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ,

 

There are millions of living organisms on earth in which many different species of organisms and their variations have been seen. Apart from that, we are witnesses to many wonderful events. Today, we have many creatures in front of us that make our eyes memorable, like jellyfish.

A camel is a creature commonly seen only in the desert. They have a variety of features. Once they are stored drinking water, they can stay in such heat without water for many years. But have you seen the variation of living without the head of a camel, such a characteristic creature. But you can see such a wonderful sight from this video. Watch this video for that,

Leave a Comment