ഗുരുതാകര്ഷണബലം ഉണ്ടോ എന്നുതോന്നിപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ…! (വീഡിയോ)

മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗുരുതകർഷണ ബാലംതന്നെയാണ്. ഭൂമിയിൽ ഏതൊരുവസ്തുവിനും ഒരു സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലെപ്പോലെയും ചൊവ്വയിലെ പോലെയുമൊക്കെ പറന്നു നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടായിപോയെന്നു.

ഗുരുതാകര്ഷണ ബലം ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയതെങ്കിൽ തെറ്റി. ഇത് അനുഭവപ്പെടാത്ത അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങളും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. ഒരു കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുപോലും വായുവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അപൂർവ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

What distinguishes Earth from other planets is its gravitational pull. That is why any object on earth can achieve a stability. Otherwise we had to fly like the moon and mars.

If we thought that gravitational force is felt in every part of the earth, it is wrong. There are few places on Earth that do not experience it. Through this video you can see a rare place where even a massive boulder rises high in the air. Watch this video for that.

 

Leave a Comment