മീൻമഴ പെയ്തപ്പോൾ റോഡ്‌നിറച്ചും മീൻ (വീഡിയോ)

ജൂൺ ജൂലായ് മാസം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മഴയുടെ വരവാണ്. തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വിരസതയില്ലാതെ കള കള സ്വരത്തോടുകൂടി തിമിർത്തങ്ങു പെയ്തുതീർക്കുകയും ചെയ്യും. മഴക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി പുഴയും തോടും പാടവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങും. മഴയെ കവികൾ ഒരു കവിതപോലെയും കാമുകിയെപ്പോലെയും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

പലതരത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റൽ മഴ കോരിചൊരിയുന്നമഴ എന്നിങ്ങനെ എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആലിപ്പഴ വർഷവും മൽസ്യ വർഷവുമെല്ലാം. എന്നാൽ ഈ മൽസ്യവർഷം എന്നത് വളരെയധികം അപൂർവം നിറഞ്ഞ ഒന്നുതന്നയാണ് എന്നുപറയാം. അതുപോലെ ഒരു നഗരത്തിൽ മീൻ മഴപെയ്ത് അവിടെയുള്ള റോഡുകളെല്ലാം മീൻ വന്നു നിറഞ്ഞ വിചിത്രമായ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

By the beginning of June and July, the rain is coming. When you start, weeds will fall with a weed yondro. By the beginning of the rainy season, the river, the grove, and the field would begin to overflow. Rain is described by poets as a poem and like a girlfriend.

We’ve seen rain in various ways. Drizzle rain, pouring rain, but one of the rarest of all this is the hail storm and the malsya year. But this year is a very rare one. Similarly, you can see in this video the strange sight of fish rain ing in a city and all the roads there filled with fish.

Leave a Comment