നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിന്റെ വിപരീതമായിട്ടാണോ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വളരെ ശക്തമായി ഉറപ്പിച്ചു അത് നടക്കാതെയായാൽ വളരെയധികം വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാകും നിങ്ങൾ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യവും ആഗ്രഹിച്ചപോലെ = നടക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ ഇനി ഒഴിവാക്കാം.

ഇനി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പെട്ടന്നുതന്നെ വളരെയധികം ശുഭകരമായും നടത്തിയെടുക്കാനും അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുമുള്ള ദോഷവും സംഭവിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തവിധം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനായി ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നപോലെ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

If you want one thing, the results are the opposite. If you don’t make a point of doing it, you’ll have suffered a lot. But complaints such as that nothing goes as desired = are no longer being avoided.

Now, as you wished, everything would be carried out very positively and you would not suffer any harm from it. For this, as this video says, you only have to do such things on Tuesdays and Fridays. Watch the video for that.