കോവിഡ് രോഗം ഇനി എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാംവരവ് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ വളരെയധികം ആഞ്ഞടിച്ച ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടാം വരവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണമാണയുന്ന സ്ഥിതകത്തികൾ വരെ സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇത് പലതും വരുത്തിവച്ചത് ആളുകളുടെ വലിയ അളവിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുറവ് തന്നെയാണ് എന്നുതന്നെ പറയാം. കാരണം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പാലിച്ച പല നിബന്ധനകളും പിന്നീട് പ്രവർത്തികമാക്കാത്തതിനെ അനാദരഫലമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ അടിയായി പോയി എന്നുപറയുന്നത് ആദ്യ വരവിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സൂചനകളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കാതെയാണ് കോവിഡ് ശരീരത്തിൽ വളരെ വേഗം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം വിരാമമിട്ടു ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുംവിധം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നെല്ലാം ഒരു ടെസ്റ്റും നടത്താതെതന്നെ അറിയാനുള്ള വഴി കാണാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

There is now a time in front of us when The Second Coming of Kovid has hit india a lot. At the beginning of this second coming, hundreds of thousands of positive cases are being created, up to thousands of dead lying knives.

It is a great deal of lack of attention for people. Because many of the conditions we initially met were not acted on later is being disrespected. Moreover, the biggest blow has gone, and Kovid begins to work very quickly in the body without showing any signs of any kind shown in our body at the first visit. But all this is put to rest and you can see the way to know if the virus has entered your body as it says in this video or positive without any test. Watch the video.