രണ്ട് ഏലയ്ക്ക മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും വശീകരിക്കാം

നിങ്ങൾക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരാൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹത്തിനും വഴങ്ങി തരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരാണോ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി എത്ര ആളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും ആൾ വഴങ്ങാതെ ഇരിക്കുക. അതുപോലെ പ്രണയിക്കുന്ന ആൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളോട് വിരസത പുലർത്തുക.

എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങാത്ത ഒരാളെ വശീകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ വരുത്താൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള രണ്ട് ഏലയ്ക്ക്മാത്രം മതി. അത് എങ്ങനെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വിദ്യ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വഴങ്ങാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും വശീകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Have you had a situation in which one does not give in to our needs and desires in many cases? For example, if we introduce a product for any business purposes and try to satisfy any number of people, the person will not yield. Similarly, the person who loves you should be bored with you like this.

Only two cardamoms we use to seduce someone who doesn’t give in to your desire. You can see and understand how it is through this video. If you have this trick, you can seduce any person who does not yield. Watch the video for that.

Leave a Comment