1500 രൂപക്ക് വർഷം മുഴുവൻ വെള്ളം സംഭരികാം

വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര..തുള്ളി കുടിക്കാൻ ഇല്ലത്ര.കുടിവെള്ളതെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ കവിത നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റും വെള്ളം കുറെ ഉണ്ടങ്കിലും കുടിക്കാൻ ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല.മിക്ക ജലസ്രോതസുകളുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്.ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിലവ് കുറച്ച് എങ്ങനെ ഒരു കുടിവെള്ള സംഭരണി ഉണ്ടാകാം എന്നാണ്.മഴവെള്ളം നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ജലസംഭരണം. ശേഖരിച്ച മഴവെള്ളം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ സംഭരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.പൈപ്പുകളും ടാങ്കും അടങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മഴ വെള്ള സംഭരണം.

ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആദ്യത്തെ ജലമാണ് മഴ, അതിനാൽ നമുക്ക് ജലത്തിന്റെ പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സാണ്.മഴ വെള്ളമാണ് മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നതും നദികളിലേക്ക് പോകുന്നതുമെല്ലാം.നദികളും തടാകങ്ങളും ഭൂഗർഭജലവും എല്ലാം ജലത്തിന്റെ ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സുകളാണ്. വർത്തമാനകാലത്ത്, നമ്മൾ പൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് അത്തരം ദ്വിതീയ ജല സ്രോതസ്സുകളെയാണ്.എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പുഴകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ മലിനപ്പെട്ടുരിക്കുകയാണ് .ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ഈ ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സുകൾക്കെല്ലാം ആഹാരം നൽകുകയും അതിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്യന്തിക ഉറവിടം മഴയാണെന്ന് മറന്നുപോകുന്നു.മഴ വെള്ളം സംഭരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ജലത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് എന്നാൽ മഴയുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുക, മഴവെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.