മുതലയെ ചികില്സിക്കുന്നതിന്ടെ സംഭവിച്ചത്….! (വീഡിയോ)

വന്യ ജീവികളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകാരിയായ ഒരു മൃഗമാണ് മുതലകൾ. ഇവയുടെ വാസസ്ഥലമായ ജലാശയങ്ങളിൽ ഏതൊരു വലിയ മൃഗമായാലും അത് കടുവയെ പുളിയോ ആറുമായാലും ശരി ഇവ ആക്രമിച്ചു അവയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു ജീവിതന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം.

അത്തരം ജീവികളെയെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് മൃഗശാലകളിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അവിടെയുള്ള അതിനെ പരിചരിക്കുന്ന ആളുകൾപോലും അതിന്റെ അടുത്ത അധികം വന്നു നിൽക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ ഒരാൾ മുതലയുടെ വായ തുറന്ന് ചികില്സിക്കുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Crocodiles are one of the most dangerous wild creatures. Whichever large animal is in the water bodies that are home to them, whether it is a tiger or a sour six, they attack and say that they are a creature so capable of subdue them.

We can only see all such creatures directly in zoos. Even the people who care for it there don’t come close to it. But in this video you can see the shocking sight of an unexpected accident while a man was treating a crocodile with its mouth open. Watch this video in its entirety.