മൂന്നുതലയുള്ള മൂർഖൻപാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പുകൾ. കാരണം ഇവയുടെ മുന്നിൽ എത്രവലിയ മൃഗമോ മനുഷ്യരോ വന്നാൽ പോലും ഇവയുടെ വിഷം കൊണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പ് രാജവെമ്പാലയാണ്.

അതുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് മൂർഖൻ പാമ്പിനാണ്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു തലയോടുകൂടിയ മൂർഖൻപാമ്പിനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുകിട്ടിയ മൂന്നു തലയുള്ള ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

 

Snakes are one of the most feared creatures on earth. Because no matter how big an animal or human being comes before them, they can be subdued by their poison. Rajavempala is the most poisonous snake in the world.

Then the second cobra is the snake. We generally only see a cobra with a head. But you can see a three-headed cobra that was unexpectedly spotted from a roadside through this video. Watch this video for that.

Leave a Comment