ഒരു വീട്ടിൽനിന്നും കണ്ടെത്തിയ ചുവന്ന മൂർഖനും കുട്ടികളും (വീഡിയോ)

അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളിലും മറ്റുമായി ആൾ അനക്കം ഇല്ലാത്ത കുറെ മുക്കിലും മൂലയിലുമായി പലതരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെയും പിടികൂടുന്നനത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാടുപിടിച്ച പറമ്പുകളിലും മറ്റുമായി കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണ് അണലി, മൂർഖൻ, ചേര എന്നിവയെല്ലാം. ഇതിൽ അണലി എന്നാൽ പാമ്പുമാത്രമാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്.

ബാക്കിയെല്ലാ പാമ്പുകളും മുട്ടയിട്ടു അത് വിരിയിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വിരിയിക്കാൻ അവർ ആൾ അനക്കം ഇല്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വീടിന്റെ ആൾ സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്ത മൂലയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത വിചിത്രമായ നമ്മൾ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചുവന്ന മൂർഖൻപാമ്പുകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ടെടുത്ത അതിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/PszMqRFG4v0

 

We have seen a variety of snakes captured in closed houses and other places in a few unmoved nooks and corners. Vipers, cobras and chera are the kind of snakes that are commonly seen in the forested fields of our country. In this, viper means only snake giving birth.

All the rest of the snakes lay eggs and hatch them to make the children. To hatch children like this, they choose empty spaces where the person is not moving. So you can see in this video the strange thing that happened when the man of a house tried to capture it that had recovered red cobras and babies like we’ve never seen before. Watch the video.

Leave a Comment