ചിമ്പാൻസിയുടെ അടുത്തുചെന്ന കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്…! (വീഡിയോ)

മനുഷ്യന്റെ പൂർവികർ എന്ന് ശാസ്ത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് കുരങ്ങന്മാർ. അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസുകൾ മുതൽ കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ഉള്ളതുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വനാന്തരങ്ങളിലും മറ്റും യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയ കുരങ്ങന്മാരെ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്.

മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നപോലെ അവചെയ്യുകയും മനുഷ്യന്മാർ തിന്നുന്ന എന്നതും അവയും തിന്നുന്നതുമെല്ലാം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുരങ്ങന്മാരിൽ മനുഷ്യനോട് വളരെയധികം സമാനതകൾ തോന്നുന്നത് കുരങ്ങാവർഗ്ഗത്തില്പെട്ട ചിമ്പാൻസികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. ഇവ സാധാ കുരങ്ങന്മാരേക്കാളും വളരെയധികം അപകടകാരികളുമാണ്. എന്നാൽ ഒരു മൃഗശാലയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചിമ്പാന്സിയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Monkeys are an animal that science refers to as human ancestors. It’s exactly what we’ve heard and studied since small classes. It is therefore natural that today, when we travel in the forests and so on, we have come to see monkeys with human characteristics.

He has seen them as men do, and what mankind eat, and what they eat, directly and indirectly. It can be said that monkeychimpanzees are the ones who have a lot in common with man. They are much more dangerous than common monkeys. But you can see in this video the shocking incident that occurred to a child who went to the side of a chimpanzee put in a zoo. Watch this video for that.

Leave a Comment